Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin 

Het bestuur van Vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin geeft in deze privacy-verklaring aan hoe zij om gaat met de persoonsgegevens van haar leden. 

Het is mogelijk dat deze verklaring van tijd tot tijd aangevuld dan wel aangepast zal worden. Deze privacyverklaring is als laatste gewijzigd op
1 juni 2019. 

Het bestuur van Vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin houdt van haar leden de voor- en achternaam, met goedkeuring het adres, een telefoonnummer en e-mailadres bij. Zodra iemand lid wordt vraagt het bestuur om deze gegevens door te geven. De gegevens worden gebruikt voor de ledenlijst, die gedeeld wordt met de overige leden, en om de leden uit te nodigen voor de maandelijkse onderhoudsochtenden, de jaarlijkse algemene ledenvergadering en evt. andere activiteiten. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden buiten de vereniging, mits daarvoor toestemming is gekregen van de leden. 

Ook kunnen er foto’s gemaakt worden die mogelijk op de website www.jeroenboschtuin.nl worden gepubliceerd. Bij het maken van de foto’s zal betreffende leden worden gevraagd toestemming te geven voor het publiceren van deze foto’s. Wil een lid dat een foto van de website wordt verwijderd, dan kan hij/zij contact met het bestuur opnemen via e-mail bestuurjbt@live.nl. 

Het bestuur van Vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin zal zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de ledengegevens en bewaart en gebruikt deze gegevens tot het moment waarop een lid het lidmaatschap opzegt, met uitzondering van de gepubliceerde foto’s op eerder genoemde website. De gegevens zullen dan binnen een redelijk termijn worden verwijderd. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben de leden diverse rechten zoals het recht om de eigen gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan een lid de toestemming intrekken waardoor zijn/haar persoons-gegevens verwijderd zullen worden als het bestuur deze heeft ontvangen door zijn/haar toestemming. Indien een lid gebruik wil maken van een van deze rechten dan kan een verzoek per e-mail ingediend worden via bestuurjbt@live.nl. 

Mocht een lid vinden dat de eigen privacy op een of andere manier geschonden is, dan kan hij/zij contact met het bestuur opnemen via bestuurjbt@live.nl. Mocht betreffend lid het niet eens zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan hij/zij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

Als een lid denkt dat hij/zij een zwakke plek heeft gevonden (beveiligingslek), óf dat hij/zij vertrouwelijke informatie kan zien zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, óf dat hij/zij personen kan benaderen (datalek), dan vraagt het bestuur om dit te melden via e-mail bestuurjbt@live.nl. 

Bestuur Vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin te
‘s-Hertogenbosch 

bestuurjbt@live.nl